Theorie

Het programma voor dit leertraject is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en wetenschappelijk bewezen methoden uit de praktijk. Dit leidt tot een programma dat zowel theoretisch als praktisch robuust is.

Positieve gedragsverandering

Om menselijk gedrag te veranderen, moet je het gedrag eerst begrijpen. Dit is de centrale opvatting in de wetenschap van gedragsanalyse. Gedragsanalyse kwam op in de jaren ’60, toen in laboratoria werd onderzocht welke prikkels gedrag bepalen (Hond van Pavlov). Belangrijk is dat gedrag van nu grotendeels wordt bepaald door de consequenties van soortgelijk gedrag in het verleden. De sleutel voor gedragsverandering ligt dan ook in positieve consequenties van gewenst gedrag. Hoewel we de neiging hebben om te straffen als het niet loopt zoals we willen, werkt het beter als we het gedrag dat we wel willen en de resultaten hiervan belonen.

In dit leertraject leer je gedrag te analyseren aan de hand van het ABC model van gedragsanalyse. De A in het ABC-model staat voor Antecedents (antecedenten), de B voor Behavior (gedrag) en de C voor Consequences (consequenties). Tijdens de trainingsdagen leer je om op basis hiervan geschikte gedragsinterventies op te stellen en uit te voeren.

Voor meer informatie over gedragsanalyse kun je kijken op de website van het Nationaal Laboratorium Gedragsverandering: labvoorgedragsverandering.nl

Growcare en Growpad

Growcare is de door de Uitvoeringsbrigade ontwikkelde methode die groei onder moeilijke omstandigheden mogelijk maakt. Growpad is de ondersteunende app die werken met Growcare makkelijk en toegankelijk maakt. Bij de Growcare methode is de situatie van het deelnemende gezin is het uitgangspunt, hun leven is het aangrijpingspunt en hun leervermogen is bepalend voor de intensiteit en lengte van het leertraject.

Kernelementen van deze methode zijn:

  • dat we de bewoner staat centraal zetten;
  • dat er een persoonlijke connectie en relatie met de bewoner is;
  • dat we met maatwerk de bewoner laten groeien op gedrag, vaardigheden en situatie;
  • dat instituties samenwerken en faciliteren.

Growpad is ontwikkeld om het groeiproces inzichtelijker en concreter te maken. Deze applicatie ondersteunt bewoners en coaches bij het maken en monitoren van een eigen groeiplan. We werken vanuit de driehoek basis op orde (situatie stabiel), vaardigheden (welke vaardigheden moet je leren om mee te kunnen doen) en gedrag (zelfwaarde, zelfbeeld en copingstrategie). Tijdens de trainingsdagen leer je hier meer over, waarna je samen met de bewoners prioriteiten gaat stellen in doelen en activiteiten. Gaandeweg stabiliseert het gezin en wordt het steeds beter in staat om problemen aan te pakken en op te lossen.

Meer informatie over Growpad en Growcare is te vinden op: uitvoeringsbrigade.nl/growpad